PGB Logo GGK Logo Gawad Galing Kooperatiba

Provincial Cooperative and Enterprise Development Office

Gawad Galing Kooperatiba Awards

MGA KATEGORYA:

 1. Gawad Galing Kooperatiba - May 3 kategorya kung saan 1 kooperatiba lamang sa bawat kategorya ang pagkakalooban ng parangal, ang kooperatibang umabot sa pamantayang marka sa lahat ng aspeto at may pinakamataas na kabuuang marka:

  • Small Scale Category
  • Medium Scale Category
  • Large Scale Category
 2. Gawad Galing Coop Leader - Ipinagkakaloob sa mga pinuno ng kooperatiba na nagpapalawak ng kooperatibismo, nagbunsod ng mga natatanging programa na naging matagumpay para sa mga kasapi at walang-kapagurang naglilingkod sa pamayanan.

 3. Gawad Galing Coop Officer - Ipinakakaloob sa mga City o Municipal Cooperative Development Officer na nagsasagawa ng mga proyektong may inobasyon at nagbunga ng makabuluhang pag-unlad para sa kooperatiba, kasapi at mamamayan.

 4. Gawad Galing Coop Council - Ipinagkakaloob sa mga aktibong City o Municipal Cooperative Development Council na patuloy na nagsasagawa ng mga makabuluhang programa para sa kapakanan ng mga kasaping kooperatiba at iba't-ibang proyektong pampamayanan.

 5. Gawad Pagkilala - Ipinagkakaloob sa mga kooperatibang nagtamo ng international, national at regional awards.

 6. Special Citation - pinagkakaloob sa lahat ng kooperatibang kalahok sa 3 kategorya para sa Gawad Galing Kooperatiba na hindi umabot sa pamantayang marka sa isa lamang sa mga aspeto subalit napanatili ang kabuuang markang hindi bababa sa 85%.

 7. Trailblazing Award - Ipinagkakaloob sa lahat ng kooperatibang kalahok sa 3 kategorya para sa Gawad Galing Kooperatiba na umabot sa pamantayang marka sa lahat ng aspeto.

 8. Hall of Fame Award - Ipinagkakaloob sa mga kooperatibang nanalo na sa 3 kategorya ng Gawad Galing Kooperatiba at napanatili ang mahusay na paglilingkod sa kasapian at pamayanan.

 9. Cooperative Hall of Fame Award o COOP-ACE - Ipinagkakaloob sa mga kooperatibang nagawaran ng Hall of Fame Award pagkalipas ng hindi bababa sa limang (5) taon bilang pagpapahalaga dahil sa kanilang patuloy na pagpapanatili ng katangi-tanging paglilingkod sa kanilang kasapian at pamayanang kanilang kinabibilangan na nagdulot ng kaunlaran sa kabuhayan at pag-angat sa kalalagayang panlipunan.

FEATURED VIDEO