<%call restrictuser("login.asp?logintype=company","CompanyUname")%> <% Function Where_clause co_productline = Split(Session("ProductLine"), ", ", -1, 1) for each x in co_productline nte = nte & "instr(allowedbiddercat, '"&x&"')<>0 OR " Next Where_clause = Left(nte, len(nte)-3) End Function Function Cat_ur_Allowed dim rs_cat Set rs_cat=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs_cat.ActiveConnection=MM_PGBOnline_STRING sql = "SELECT description FROM eproc_category WHERE " co_productline = Split(Session("ProductLine"), ", ", -1, 1) for each x in co_productline sql = sql &"code='"&x& "' OR " Next sql = Left(sql, len(sql)-4) & " GROUP BY code ORDER BY description ASC" rs_cat.Source = sql rs_cat.Open() Cat_ur_Allowed = "" While not rs_cat.eof Cat_ur_Allowed = Cat_ur_Allowed & rs_cat("description") & "|" rs_cat.movenext() Wend Cat_ur_Allowed = Left(Cat_ur_Allowed,len(Cat_ur_Allowed)-1) 'response.Write(Cat_ur_Allowed) rs_cat.Close() End Function dim rs_quotincat productline = Split(Session("ProductLine"), ", ", -1, 1) Set rs_quotincat=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rs_quotincat.ActiveConnection=MM_PGBOnline_STRING sql = "SELECT reference_id, published_date, closing_date, description, file, allowedbiddercat FROM eproc_for_bidding " & _ "WHERE notice_type='q' AND active='Y' AND ("& Where_clause & ") ORDER BY published_date, closing_date ASC" 'response.Write(sql) rs_quotincat.Source = sql rs_quotincat.Open() %>

PGB Online Procurement


ITEM FOR BIDDING

<%=Session("LoggedCompanyName")%>,

Pinapaalala lang po namin na pwede lang kayong mag submit ng bid quotation sa ITEMS na nangangailangan lang ng produkong inyong binebenta.

Batay po sa inyong registration record ang mga produktong inyong inaalok ay ang mga sumusunod:
<%cat_list = Split(Cat_ur_Allowed, "|", -1, 1) for each item in cat_list%>
• <%=item%> <%Next%>

<%If not rs_quotincat.eof then%>

Naririto po ang mga Notice to Bid na pwede ninyong salihan sa online bidding.

<%While not rs_quotincat.eof%> <%rs_quotincat.movenext() Wend%>
Reference
ID
Item Description Closing
Date
Action
<%=rs_quotincat("reference_id")%> "><%=rs_quotincat("description")%> <%=rs_quotincat("closing_date")%> ">Post your BID on this item

<%Else Response.Write("

Sa kasalukuyan po ay walang naka-post na Notice to Bid na pwede ninyong salihan na online bidding

") End If%>
Post Your Bid here! | Change Your Password here! | Edit Company Profile
<%rs_quotincat.Close() set rs_quotincat = nothing%>