SINELIKSIK

Para sa lahat ng mga Bulakenyong interisadong lumahok, makipag-ugnayan lamang sa:

Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office (PHACTO)

History and Heritage Division

historyheritage.bulacan@gmail.com

Telepono bilang: (0918) 903-6253